úvod > Publikování > Dokumenty >

Kódy pro vkládání obsahu

slouží k jednoduchému a velmi efektivnímu propojování obsahu. Pomocí speciálních kódů můžete vkládat:


Kódy fungují velmi jednoduše, prostě se zapíší do dokumentu tak jak je získáme v patřičných nástrojích, popřípadě se upraví proměnné hodnoty (id dokumentu, složky, šířka obrázku...). Univerzálním nástrojem pro vkládání kódů je pomůcka kódy dostupná při editaci kontextů.

Sledujte výsledek vložení kódu - je možné že kód je vložen na takovém místě že negativně ovlivní zobrazení dokumentu.
Tabulky, formuláře a obrázky  vložené na střed nejsou obtékány textem!
kód znamená omezení

texty

h2list vytvoří seznam odkazů na nadpisy v dokumentu výsledný efekt se liší v některých instalacích - od 1.6. 2007 je seznam sestaven z nadpisů 2. a 3. úrovně
ANCHDOCidANCHDOC vytvoří odkaz na dokument a pojmenuje jej dle názvu dokumentu dostupné pouze v některých instalacích
paragraph vytvoří číslované § před odstavci, umístěte kód před odstavcem bez omezení
headnr zajišťuje automatické číslování nadpisů - umístěte na začátek nadpisu, nadpisy budou očíslovány pozor na úrovně nadpisů, ideální je číslovat pouze nadpisy 2. úrovně, které tvoří základní strukturu dokumentu
(idSIMDOCpopis)
vytvoří odkaz na dokument - id= id doumentu - například tento dokument má id 426 - ukázka:kód - (426SIMDOCukázka) - výsledek- úkázka
od verze 3.5
(idBUBBLEpopis)
vytvoří odkaz na dokument který  při přejetí myši ukáže bublinu s popisemid=id dokumentu - ukázka odkazu na tento dokument - kód -(426BUBBLEukázka) , výsledek - ukázka
(DOCIDADOCIMGIDSEPpopis) Vytvoří plovoucí div ve kterém je umístěn obrázek IMGID s odkazem na dokument DOCID , popis je umístěn pod obrázkem. Využití si můžete prohlédnout zde...
(const)konstanta(/const)
nahradí textovou konstantu překladem

DIDSid1,id2,...DIDS
vytvoří seznam dokumentů id1,id2... tak, že použije náhled obrázku připojený k dokumentu pomocí x-link - ukázku si můžete prohlédnout zde...
CIDSid1,id2,...CIDS
Podobné jako u DIDS, není použit obrázek

(idSEPwidth§textový popis|ALIGNnr)
Vloží DIV s obrázkem a textovým popisem.
id=ID obrázku
  • width je požadovaná šířka obrázku
  • textový popis - text zobrazený pod obrázkem
  • ALIGNnr - číslo určující zarovnání
    • 0=vlevo
    • 1=vpravo
    • 2=na střed

Slovník

vysvětlivku slovníčku s obsahem vložíte pomocí kódu DICTidDICT, který odečtete (zkopírujete z pomůcky slovníček). Vysvětlivka slovníku bude zobrazena takto:?. viz slovník

obrázky

id = číslo obrázku, UW je oddělovač, číslo je UW určuje velikost. Většinu kódů zjískáte v nástrojích pro práci s obrázky (viz )
LLIMGIDLLIMG Kód bude nahrazen náhledem obrázku s odkazem na obrázek v galerii. Náhled bude zarovnán v levo (LL = left left) Odkaz se otevře v novém okně. Bez omezení
RRIMGIDRRIMG Kód bude nahrazen náhledem obrázku s odkazem na obrázek v galerii. Náhled bude zarovnán vpravo (RR = right right) Odkaz se otevře v novém okně. bez omezení
CCIMGIDCCIMG Náhled obrázku zarovnaný na střed - opět odkaz na galerii bez omezení
RRPEIDUWNRRRPE Kód bude nahraze zmenšeninou obrázku. NR za oddělovačem určuje počet % úůvodní velikosti obrázku. Obrázek bude zarovnán vpravo. Obrázek je klikací - odkaz se oteře v novém okně a zobrazí obrázek z galerie v plné velikosti. Nelze použít větší hodnotu než 100
LLPEIDUWNRLLPE Totéž co předchozí - obrázek bude zarovnán vpravo. NR nesmí být větší než 100
CCPEIDUWNRCCPE Totéž co předchozí, obrázek bude ve středu a bude rozdělovat text. NR nesmí být větší než 100
RRAAIDUVNRRRAA Opět změnšenina v %, zarovnaná doprava, ale bez odkazu. Speciálně pro umístění zmenšeniny do odkazu. NR nesmí být větší než 100
LLAAIDUWNRLLAA Totéž co předchozí, obrázek bude zarovnán vlevo NR nesmí být větší než 100
CCAAIDUWNRCCAA Totéž co předchozí, obrázek bude zarovnán na střed NR nesmí být větší než 100
IMGCCIDUWxxxIMGCC čistý obrázek na střed - kód je nahrazen standardní značkou obrázku, obrázek nebude zmenšen .ID je číslo, xxx je přípona (bez tečky) xxx musí mít pouze tři znaky (*.jpeg tedy nejsou podporovány)
IMGLLIDUWxxxIMGLL čistý obrázek vlevo - kód je nahrazen standardní značkou obrázku, obrázek nebude zmenšen .ID je číslo, xxx je přípona (bez tečky) xxx musí mít pouze tři znaky (*.jpeg tedy nejsou podporovány)
IMGRRIDUWxxxIMGRR čistý obrázek v pravo - kód je nahrazen standardní značkou obrázku, obrázek nebude zmenšen .ID je číslo, xxx je přípona (bez tečky) xxx musí mít pouze tři znaky (*.jpeg tedy nejsou podporovány)
IMGWIDSEPnnIMGW
vloží obrázek ID o šířce nn, vložený obrázek není formátován
šířka nesmí být větší než fyzická šířka obrázku v pixelech. Obsaženo v instalacích od 1.1. 2008

GalerieGALIFkategorieGALIF
vloží do dokumentu IFRAME? s galerií obrázků zadané kategorie.
bez omezení
GADRadrSEPwidthGADR
vloží do dokumentu IFRAME? s galerií obrázků z adresáře adr o šířce width. Volitelně může být použit i parametr IW, který určuje šířku jednotlivých obrázků. Pokud jej chceme použít, bude zápis vypadat takto:
GADRadrSEPwidthIWwidth2GADR
v instalacích po 1.9. 2008
vloží do dokumentu jednoduchou galerii v generickém blokovém elementu DIV. Obrázky jsou vybrány dle shody v poli kategorie

Tabulky

TBLCCIDTBLCC Kód bude nahrazen vnořeným dokumentem v elementu IFRAME, ve kterém bude načtena tabulka ID. IFRAME je opatřena listováním nevhodné pro dokumenty odesílané poštou
TBLNFIDTBLNF Kód bude nahrazen tabulkou ID, bez listování. Vhodné pouze pro krátké tabulky, jinak bez omezení (lze odesílat poštou)
TBLORIDTBLOR Kód bude nahrazen transponovaným řádkem tabulky. Transpozicí rozumějte, že byde vygenerována tabulka se dvěma sloupci, z nichž první bude obsahovat popisy sloupců tabulky, druhý hodnoty řádku tabulky - z řádku se tak stane sloupec.
Číslo řádku vyčtete ukázáním na editační tlačítko řádku v tabulce v tabulkovém modulu.

bez omezení

Formuláře

FRMCODEIDFRMCODE Kód bude nahrazen formulářem ID nelze použít v dokumentech odesílaných poštou
CONTIDCONTID Kód bude nahrazen kontextem ID